Acatistul de pocăinţă pentru pruncii avortaţi

Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru…

Condac 1
Doamne Dumnezeule Mântuitor auzi tânguirea mea, ia aminte la durerea inimii mele şi Te rog ridică de la mine povara apăsătoare a păcatelor mele! Cel ce ai purtat neputinţele lumii, primeşte-mă întru pocăinţă şi pe mine, cea care mă rog Ţie şi din adâncul inimii strig: Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Icos 1

Dumnezeule Atotfăcător a Ta e zidirea, dar păcatul făcut de Adam în Rai trăieşte în trupul meu; ca o roabă îi slujesc cu osârdie, şi de aceea Te rog:
Miluieşte-mă pe mine cea multpăcătoasă, Stăpâne al Puterilor Cereşti!
Miluieşte-mă pe mine cea nevrednică, Făcătorule al lumii de Sus!
Miluieşte-mă pe mine cea robită de patimi, Ziditorule al firii de jos!
Miluieşte-mă pe mine cea neînfrânată, Îndreptătorule al făpturilor!
Miluieşte-mă pe mine cea care plâng pentru păcatele mele, Atotmilostive!
Miluieşte-mă pe mine cea căzută în ispite, Cel ce porţi de grijă tuturor!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 2

Stăpâne Atotmilostiv, nu îndrăznesc să mă apropii cu rugăciunea de Tine, eu păcătoasa, care am călcat porunca Ta, dată mie prin Proorocul Moise: Să nu ucizi! Mi-am lipsit pruncii nu numai de lumina zilei, ci şi de lumina cea adevărată, de Domnul Iisus Hristos, Care ne luminează prin taina Sfântului Botez. Fugind de binecuvântarea Ta de a avea copii, mi-am ucis pruncii nenăscuţi; şi întunecată fiind cu nenumăratele păcate, nădăjduiesc la mila şi la îndurarea Ta, Doamne, şi cu îndrăznire şi cu frică Îţi cânt: Aliluia!

Icos 2

Sfintele Tale învăţături le-am nesocotit, Doamne, şi am umblat după voia inimii mele din tinereţe şi până acum, când cu pocăinţă strig către Tine, Atotînduratul meu Mântuitor:
Miluieşte-mă pe mine, cea născută întru păcate!
Miluieşte-mă pe mine, cea zămislită întru fărădelegi!
Miluieşte-mă pe mine, cea care m-am lipsit de Harul Tău!
Miluieşte-mă pe mine, cea care n-am păzit Poruncile Tale!
Miluieşte-mă pe mine, cea care m-am aruncat în laţul patimilor!
Miluieşte-mă pe mine, cea care nu mă îngrijesc de mântuirea mea!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 3

Iartă-mă Doamne pe mine ticăloasa, că i-am smuls din mâinile Tale ziditoare pe nevinovaţii mei prunci, şi nu m-am ruşinat să-i ucid înaintea ochilor Tăi! Soarta lor e în mâna Ta, Doamne, iar păcatul meu înaintea mea este pururea! Ţie Unuia am greşit, dar din adâncul inimii mă pocăiesc şi mă rog Ţie, Bunule, să îndreptezi paşii mei pe calea mântuirii, ca împreună cu toţi cei care s-au pocăit să-Ţi cânt Ţie: Aliluia!

Icos 3

Doamne, Cel ce singur ştii neputinţa firii omeneşti, ştii şi toate căderile mele. Greşelile tinereţii mele nu le pomeni şi de cele ascunse ale mele curăţeşte-mă pe mine, multpăcătoasa, care strig Ţie:
Miluieşte-mă pe mine, nevrednica şi păcătoasa!
Miluieşte-mă pe mine, ticăloasa ucigaşă de copii!
Miluieşte-mă pe mine, călcătoarea legii Lui Dumnezeu!
Miluieşte-mă pe mine, cea care am stricat legământul Tău!
Miluieşte-mă pe mine, că Ţie, Stăpânul meu, Ţi-am răsplătit tot binele cu rău!
Miluieşte-mă pe mine, cea care am venit la Tine să mă pocăiesc în ceasul al unsprezecelea!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 4

Împărate Ceresc, Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru mine, curăţeşte-mă de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletul meu, ca mântuită fiind să-Ţi cânt Ţie: Aliluia!

Icos 4

Ca pe o oaie pierdută caută-mă Dumnezeul meu, că m-am depărtat de Poruncile Tale şi am căzut în hăţişul întunecat al patimilor şi al neascultării. Mântuieşte-mă, că mă rog Ţie cu lacrimi amare, şi strig:
Miluieşte-mă pe mine, cea plină de nedreptate!
Miluieşte-mă pe mine, cea întunecată de patimi!
Miluieşte-mă pe mine, cea roasă de invidie şi răpită de trufie!
Miluieşte-mă pe mine, cea orgolioasă, nemulţumită şi mereu cârtitoare!
Miluieşte-mă pe mine, cea care cu bună ştiinţă i-am ucis pe pruncii mei nenăscuţi!
Miluieşte-mă pe mine, cea împovărată cu păcatele, pe care le-am săvârşit urmând voii mele!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 5

Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-L lua de la mine! Sfărâmă pecetea care mă arată ca ucigaşă de copii, potrivit Poruncii a şasea a Legii Tale: Să nu ucizi! Doamne întoarce-mi virtuţile cele dintâi, pe care le-am pierdut păcătuind, căci pocăindu-mă amar, cu dragoste Îţi cânt: Aliluia!

Icos 5

Cine a mai păcătuit vreodată aşa cum am păcătuit eu, ticăloasa? Ce păcat n-am săvârşit eu? Ce rău n-am închipuit în mintea mea? Cu inima înfrântă, vin la Tine plângând, Atotîndurate Doamne, şi strig:
Miluieşte-mă pe mine, cea împietrită în păcat!
Miluieşte-mă pe mine, cea întinată cu sufletul şi cu trupul!
Miluieşte-mă pe mine, cea care l-am urât pe aproapele meu!
Miluieşte-mă pe mine, cea care am jignit cu cuvântul şi cu lucrul!
Miluieşte-mă pe mine, cea care lui Irod m-am asemănat prin uciderea de prunci!
Miluieşte-mă pe mine, roaba Ta cea necredincioasă, arsă de mustrările conştiinţei!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 6

Cu razele Harului Tău, Doamne, luminează haina sufletului meu şi mântuieşte-mă, Mântuitorule, ca bucurându-mă să-Ţi mulţumesc, să Te laud şi să-Ţi cânt: Aliluia!

Icos 6

Doamne Iisuse Hristoase multă este mulţimea greşelilor mele şi ca o noapte întunecată e toată viaţa mea! Fără a deznădăjdui aştept mila Ta, Mântuitorul meu, şi ca Proorocul David strig Ţie:
Miluieşte-mă pe mine, cea care am iubit lumea şi cele ce sunt în lume!
Miluieşte-mă pe mine, cea care în lenevie toată viaţa mea am cheltuit-o!
Miluieşte-mă pe mine, cea care nu mă îngrijesc de rugăciunea pentru păcate!
Miluieşte-mă pe mine, cea nerecunoscătoare pentru bunele Tale îndemnuri la pocăinţă!
Miluieşte-mă pe mine, cea care n-am cinstit Legea Ta şi n-am păzit Poruncile Tale!
Miluieşte-mă pe mine, cea care n-am dorit naşterea de prunci, cea binecuvântată de Tine!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 7

Ridic ochii la Tine, Doamne Dumnezeule, dar firea mea de tină mă trage în jos, Mântuitorul meu! Te rog ridică-mă să gândesc şi să făptuiesc după cereasca cuviinţă, şi pururea să-Ţi cânt: Aliluia!

Icos 7

Ochii mei sunt plini de toată necurăţia şi pururea mă amăgesc cu înşelăciunile acestei lumi. Mă rog Ţie, Atotbunule Doamne, întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea, şi cu glas de rugăciune strig:
Miluieşte-mă pe mine, cea care însetez a-Ţi sluji Ţie cu credinţă!
Miluieşte-mă pe mine, şi Te rog să mă izbăveşti de patimile mele!
Miluieşte-mă pe mine, că voiesc a mă închina Ţie în duh şi în adevăr!
Miluieşte-mă pe mine, ucigaşa de prunci, când vei veni să judeci lumea!
Miluieşte-mă pe mine, că cer de la Tine iertare pentru uciderea pruncilor mei!
Miluieşte-mă pe mine, că pentru păcate Îţi aduc ca jertfă lacrimile pocăinţei mele!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 8

Miluieşte-mă Doamne, Care ai venit în lume să-i mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cea dinâi sunt eu! Te rog, Dumnezeule Atotmilostiv, apleacă-Te cu milă, auzi suspinele inimii mele, primeşte lacrimile mele, şi fierbinţile rugăciuni ale sufletului meu, al cărui Mântuitor eşti Tu, că Ţie Îţi cânt: Aliluia!

Icos 8

Vai mie! Sunt cu totul cufundată în bezna păcatului! Haina Dumnezeiască, dată mie la Sfântul Botez, cu păcatele am întinat-o şi am înroşit-o săvârşind ucidere de prunci, şi petrec goală de virtuţi! Acum smerită ridic ochii mei, aplecaţi în jos pentru mulţimea păcatelor mele săvârşite înaintea Ta, Doamne, şi strig Ţie:
Miluieşte-mă pe mine, că am săvârşit păcate de moarte!
Miluieşte-mă pe mine, că nu am păzit curăţia inimii mele!
Miluieşte-mă pe mine, că de vrednicia de mamă m-am lipsit!
Miluieşte-mă pe mine, cea mânjită de păcatele împotriva firii!
Miluieşte-mă pe mine, că până acum mă împotmolesc în păcate!
Miluieşte-mă pe mine, că din pântece, pruncii fără de vreme mi i-am lepădat!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 9

Dă ochilor mei râuri de lacrimi, Dumnezeul meu, să plâng pentru pruncii mei pe care i-am ucis şi pentru păcatele mele multe şi grele, şi astfel curăţindu-mă, Doamne, Ţie să-Ţi cânt: Aliluia!

Icos 9

Mi-am spurcat trupul cu păcatele, mi-am întunecat sufletul cu faptele nefireşti şi se îmbolnăvesc trupul şi sufletul meu! La Tine, Dumnezeul meu, cad şi mă rog: Miluieşte-mă pe mine ucigaşa de prunci! De soarta pruncilor mei lepădaţi mă umplu de cutremur şi de groază! Milostive Doamne, Judecătorule Preadrept, cum mă rabzi tot aşteptând pocăinţa mea şi îmi faci bine mie, păcătoasei?
Miluieşte-mă pe mine, cea plină de toată urâciunea şi necurăţia!
Miluieşte-mă pe mine, cea care de bună voie am săvârşit păcatele mele!
Miluieşte-mă pe mine, cea care până în această zi duc o viaţă păcătoasă!
Miluieşte-mă pe mine, cea care mi-am întinat duhul cu gândurile spurcate!
Miluieşte-mă pe mine, cea care am păcătuit întorcându-mă mereu la păcate!
Miluieşte-mă pe mine, cea care fără frică de Dumnezeu i-am sfâşiat pe pruncii mei!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 10

M-am rănit de amăgirea acestei lumi, am săvârşit multe fărădelegi şi păcate de moarte şi ucidere de prunci! Doamne iartă-mă şi ajută-mă să-Ţi aduc lacrimi de pocăinţă şi jertfă de laudă cântând: Aliluia!

Icos 10

Răpitorii, ucigaşii, hoţii şi toţi păcătoşii nepocăiţi nu vor moşteni Împărăţia Cerurilor! Eu mi-am întinat trupul şi sufletul cu toată spurcăciunea păcatelor şi sărăcia mea sufletească mă face să cad la Tine, strigând:
Miluieşte-mă pe mine, cea botezată, şi în Hristos îmbrăcată!
Miluieşte-mă pe mine, cea pecetluită cu darurile Duhului Sfânt!
Miluieşte-mă pe mine, cea îmbisericită în Biserica pe care Tu ai zidit-o!
Miluieşte-mă pe mine, cea născută din legământul cel nou al învăţăturii Tale!
Miluieşte-mă pe mine, cea hrănită cu Preacuratul Tău Trup şi cu Preasfântul Tău Sânge!
Miluieşte-mă pe mine, cea care am lepădat toate aceste bunătăţi şi am ales să trăiesc o viaţă păcătoasă!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 11

Doamne şi Stăpânul vieţii mele dăruieşte-mi duhul înţelepciunii şi al credinţei purernice, să mă pocăiesc pentru păcatele mele şi să trăiesc în sfinţenie! Doamne Dumnezeule al Îndurărilor iartă-mă, miluieşte-mă şi mă curăţeşte de toată întinarea trupului şi a duhului, ca în veci să-Ţi cânt Ţie: Aliluia!

Icos 11

Nădăjduiesc la mila Ta, Doamne! Nu mă ruşina înaintea Îngerilor şi a oamenilor la Dreapta Judecată! Nu mă osândi atunci după faptele mele, ci după mare mila Ta iartă toate greşelele mele, ale celei care-Ţi strig Ţie:
Miluieşte-mă pe mine, cea înrobită de cel rău!
Miluieşte-mă pe mine, cea păcătoasă, că duhnesc rănile păcatelor sufletului meu!
Miluieşte-mă pe mine, că pentru păcatele mele grele alerg la Tine plângând şi milă cerând!
Miluieşte-mă pe mine, Ziditorul meu şi întru pocăinţă primeşte-mă pe mine cea rău căzută!
Miluieşte-mă pe mine, că am săvârşit toate păcatele şi de toată pedeapsa m-am învrednicit!
Miluieşte-mă pe mine, cea în păcate născută, prin Sfântul Botez spălată şi iarăşi căzută în nelegiuire!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 12

Cu mărinimia iubirii Tale de oameni, Dumnezeul meu, iartă nelegiuirile mele şi primeşte pocăinţa mea cu lacrimi, ca din dragoste pentru Tine pururea să-Ţi cânt: Aliluia!

Icos 12

Viaţa mi-am cheltuit-o în păcate, în lenevie şi în lipsă de pocăinţă! Frica de moarte şi Judecata Ta cea de neocolit m-au adus la pocăinţă! Nu mă lepăda, Mântuitorul meu, că în ceasul al unsprezecelea alerg către braţele Tale Părinteşti şi întru pocăinţă strig:
Miluieşte-mă, Stăpâne, Care îndelung rabzi păcatele noastre!
Miluieşte-mă, Împărate Sfinte, Care tămăduieşti rănile noastre!
Miluieşte-mă, Atotputernice, Care ai purtat neputinţele noastre!
Miluieşte-mă, Dumnezeul meu, Care după fire eşti Unul în Trei Ipostasuri!
Miluieşte-mă, Mântuitorule, că sângele pruncilor nevinovaţi strigă spre Tine!
Miluieşte-mă, Doamne Dumnezeule Preaplin de Iubire, Care eşti minunat întru milostivirea Ta!
Doamne Dumnezeule, Bucuria mea, iartă-mă şi miluieşte-mă pe mine, cea căzută în păcate!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

În ziua înfricoşată a Judecăţii se va arăta pe Cer Sfânta Cruce a Fiului Lui Dumnezeu şi atunci vor plânge toate neamurile Pământului! Împărate al tuturor, Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi Judecătorul nostru, mai înainte de acea zi dă-mi să plâng cu lacrimi de pocăinţă pentru răutăţile şi pentru faptele mele cele pierzătoare, cu care mi-am întinat sufletul şi Poruncile Tale le-am călcat, ca mântuită să cânt: Aliluia!

Rugăciune către Domnul Iisus pentru iertare (de avort)

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, din iubire de oameni şi pentru a noastră mântuire Te-ai întrupat, ai pătimit, Te-ai răstignit, Te-ai îngropat şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră cea stricată. Iartă-mă Doamne că am omorât pruncii nenăscuţi, dăruiţi de Tine şi primeşte pocăinţa mea pentru toate păcatele mele! Doamne am păcătuit la Cer şi înaintea Ta, cu cuvântul, cu fapta, cu simţirile sufletului şi ale trupului şi cu cugetul minţii mele! Am călcat rânduielile Tale, Dumnezeul meu, mi-am omorât pruncii dăruiţi de Tine, Poruncile Tale nu le-am ascultat şi bunătatea Ta am mâniat-o şi ca tâlharul de pe cruce strig Ţie: Pomeneşte-mă întru Împărăţia Ta! Iartă-mă Doamne, pe mine cea căzută şi iartă-i şi pe copiii mei, care din cauza mea nu au văzut lumina zilei! Doamne Dumnezeule Preasfânt, Multmilostiv şi Preaplin de Iubire slavă şi mulţumire Ţie pentru toate! Amin!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.